12.0 dKH
 
Nov 22
Alkalinity
0.25 ppm
 
Nov 22
Ammonia
9 dH
 
Nov 22
GH
0.00 ppm
 
Nov 22
Nitrite
8.26 pH
 
Nov 22
pH
394 ppm
 
Nov 17
TDS
78 F
 
Nov 22
Temperature
dKH
ppm
dH
ppm
pH
ppm
F
Nov 22 Fri 12.0 0.25 9 0.00 8.26 78
Nov 17 Sun 11.0 9 8.38 394
Nov 16 Sat 6.0 11 8.23