10.0 dKH
 
Nov 30
Alkalinity
0.10 ppm
 
Nov 17
Ammonia
440 ppm
 
Nov 30
Calcium
0.10 ppm
 
Nov 17
Nitrate
0.10 ppm
 
Nov 17
Nitrite
8.0 pH
 
Nov 30
pH
1.025 SG
 
Nov 30
Salinity
77 F
 
Nov 30
Temperature
dKH
ppm
ppm
ppm
ppm
pH
SG
F
Nov 30 Sat 10.0 440 8.0 1.025 77
Nov 17 Sun 10.0 0.10 420 0.10 0.10 8.2 1.025 76.5
Nov 3 Sun 10.0 0.10 420 0.10 0.10 8.2 1.025 77.2
Oct 12 Sat 10.0 0.10 400 0.10 0.10 8.2 1.025 76.8
Aug 23 Fri 9.0 360 1.025
Aug 18 Sun 11.0 420 8.2 1.025 77.4
Aug 9 Fri 10.0 440 8.0 1.024
Aug 4 Sun 10.0 400 7.8 1.024 77.5
Jul 18 Thu 10.0 360 76.8
Jul 16 Tue 10.0 380 1.024 77.2
Jun 30 Sun 10.0 380 8.2 1.025 76.8
Jun 15 Sat 10.0 400 8.2 1.025 77.4
Jun 5 Wed 12.6 380 1.023 76.6
May 5 Sun 10.6 400 8.2 1.025 76.8
Apr 10 Wed 11.2 310 1.025
Apr 3 Wed 14.0 290 1.023