10.5 dKH
 
Nov 20
Alkalinity
0.00 ppm
 
Nov 20
Ammonia
430 ppm
 
Nov 20
Calcium
1350 ppm
 
Nov 20
Magnesium
3 ppm
 
Nov 20
Nitrate
0.00 ppm
 
Nov 20
Nitrite
8.3 pH
 
Nov 20
pH
0.00 ppm
 
Nov 20
Phosphate
1.026 SG
 
Nov 20
Salinity
0.00 ppm
 
Nov 20
TDS
81.2 F
 
Nov 20
Temperature
dKH
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
pH
ppm
SG
ppm
F
Nov 20 Wed 10.5 0.00 430 1350 3 0.00 8.3 0.00 1.026 0.00 81.2
Oct 25 Fri 8.6 0.00 400 1400 1 0.00 8.1 0.04 1.026 0.00 76.8
Oct 19 Sat 8.6 0.00 450 1 0.00 8.5 1.026 78.4
Oct 9 Wed 0.00
Oct 8 Tue 1 8.2 0.08 1.024 81.2
Sep 21 Sat 11.2 0.00 500 1380 0.75 0.00 8.2 0.08 1.026 0.00 81.3
Sep 12 Thu 11.2 0.00 500 1400 0.25 0.00 8.1 0.08 1.026 0.00 77.2
Sep 5 Thu 12.8 0.00 500 0.25 0.00 8.0 0.03 1.026 77.2
Aug 22 Thu 1400 0.00
Aug 21 Wed 14.0 0.00 450 0.03 0.00 8.1 0.03 1.026 0.00 77.2
Aug 18 Sun 14.0 0.00 450 1400 5 0.00 8.1 0.03 1.025 77.2