0.10 ppm
 
Jan 12
Ammonia
0.10 ppm
 
Jan 12
Nitrate
0.05 ppm
 
Jan 12
Nitrite
8.2 pH
 
Jan 12
pH
0.10 ppm
 
Jan 12
Phosphate
1.023 SG
 
Jan 12
Salinity
79 F
 
Jan 12
Temperature
ppm
ppm
ppm
pH
ppm
SG
F
Jan 12 Mon 0.10 0.10 0.05 8.2 0.10 1.023 79
Jan 10 Sat 0.20 0.00 0.10 8.2 0.10 1.023 79.2
Jan 9 Fri 0.20 0.00 0.00 8.1 1.023 79.2
Jan 8 Thu 0.20 0.10 0.00 8.1 1.021 76.8
Jan 7 Wed 0.20 0.00 0.00 8.1 1.021 76.8
Jan 6 Tue 0.40 0.00 0.05 8.1 1.020 76.8
Jan 5 Mon 0.20 0.00 0.05 8.0 1.020 77.4