0.50 ppm
 
Nov 9
Ammonia
0.00 ppm
 
Nov 16
Nitrate
0.00 ppm
 
Nov 16
Nitrite
6.5 pH
 
Nov 16
pH
7.5 ppm
 
Nov 9
Phosphate
1.025 SG
 
Nov 16
Salinity
78 F
 
Nov 16
Temperature
ppm
ppm
ppm
pH
ppm
SG
F
Nov 16 Sat 0.00 0.00 6.5 1.025 78
Nov 9 Sat 0.50 20 0.50 7.5 1.026 78
Nov 8 Fri 78
Oct 19 Sat 20 0.00 7.5 1.025 77
Oct 11 Fri 20 0.00 7.5 1.024