8.5 dKH
 
Nov 19
Alkalinity
0.00 ppm
 
May 5
Ammonia
460 ppm
 
Nov 19
Calcium
1400 ppm
 
May 5
Magnesium
0.00 ppm
 
May 5
Nitrate
0.00 ppm
 
May 5
Nitrite
8.2 pH
 
May 5
pH
0.00 ppm
 
May 5
Phosphate
1.024 SG
 
May 5
Salinity
25.7 C
 
May 5
Temperature
dKH
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
pH
ppm
SG
C
Nov 19 Sat 8.5 460
Nov 15 Tue 8.0 350
Nov 12 Sat 7.2 300
Nov 11 Fri 7.0 290
Nov 10 Thu 7.0
May 5 Thu 8.4 0.00 350 1400 0.00 0.00 8.2 0.00 1.024 25.7
Apr 26 Tue 7.0 0.00 350 1200 4 0.00 8.2 0.08 1.025 25.5
Apr 22 Fri 1.025 26
Apr 8 Fri 10.0 0.00 480 2.5 0.00 8.4 0.00 78
Apr 5 Tue 1.026 78