0.25 ppm
 
Jan 26
Ammonia
0.00 ppm
 
Jan 26
Nitrate
0.00 ppm
 
Jan 26
Nitrite
8.1 pH
 
Jan 26
pH
ppm
ppm
ppm
pH
Jan 26 Fri 0.25 0.00 0.00 8.1