6.7 dKH
 
Nov 23
Alkalinity
0.00 ppm
 
Nov 23
Ammonia
420 ppm
 
Nov 23
Calcium
1350 ppm
 
Nov 23
Magnesium
2 ppm
 
Nov 14
Nitrate
0.00 ppm
 
Nov 14
Nitrite
8.2 pH
 
Nov 14
pH
0.00 ppm
 
Nov 14
Phosphate
1.0245 SG
 
Nov 14
Salinity
dKH
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
pH
ppm
SG
Nov 23 Sat 6.7 0.00 420 1350
Nov 14 Thu 6.1 0.00 420 1380 2 0.00 8.2 0.00 1.0245
Nov 12 Tue 6.1 0.10 420 1350 2.5 0.10 8.1 0.00 1.0245
Nov 8 Fri 0.50 450 2 0.30 8.3 0.10 1.0245